نمونه مدارک

** نمونه مدارک بین الملل و شرایط احراز آن ها **

 

مدرک QAL

نمونه مدرک QAL انگلستان

 

***********************************************************

مدرک بین المللی ACS

نمونه مدرک ACS انگلستان

 

 

 *********************************************************************

مدرک بین المللی INO

نمونه مدرک بین المللی INO کانادا

 

*****************************************************************

مدرک بین المللی ICS

نمونه مدرک بین المللی ICS کانادا

 

**************************************

نمونه مدرک شرکتی ماهان خودرو که بعد از دوره ها به کارآموزان اعطا میگردد